Uslovi korišćenja

Ovi uslovi korišćenja važe od 1.1.2023 do tog datuma važiće stari uslovi korišćenja

 1. Opšte odredbe

1.1. Dole navedene odredbe i uslovi definišu odnos između Korisnika i Đorđe Bojkovic PR Web Hosting PIB 111318581 u daljem tekstu Provajder u vezi usluge koju je korisnik odabrao.

 1. Usluge

2.1 Usluge web hostinga, VPS servera, registracija domena, usluge rada na sajtu, usluge administracije, izmena računa kao i druge unapred dogovorene usluge između Korisnika i Provajdera. Predračun i račun definiše koja usluga se koristi i plaća.

2.2. Provajder ima pravo da u bilo kom trenutku promeni uslugu ili okonča uslugu delimično ili u celosti ukoliko je potrebno iz bilo kojih razloga, tehničkih ili iz zakonskih regulativa nadležnih organa.

2.3 Provajder će tokom perioda pružanja usluge obzebediti tehničku podršku putem LiveChata ili Emaila kao i putem informacija na samom sajtu. Vreme odgovora podrške nije zagarantovano niti ograničeno vremenski. Provajder će se truditi da vreme odgovora bude što kraće.

2.4. Podaci i informacije o Korisniku može biti prosleđeno trećem licu ukoliko je to neophodno da bi se obezbedilo pravilno funkcionisanje usluge (primer tehnička podrška softvera koje se koriste na hostingu). U ovom slučaju će se voditi posebno računa o zaštiti informacija korisnika.

2.5. Provajder će vršiti registraciju domena u ime Korisnika i Korisnik je vlasnik tog domena.

2.6. Korisnik mora imati minimum 18 godina kako bi mogao da naruči uslugu.

2.7. Provajder može odbiti da pruža usluge bilo kome ukoliko smatra da Korisnik na bilo koji način ugrožava ili može da ugrozi servere ili poslovanje. Provajder zadržava pravo da odbije saradnju sa bilo kim i da pruži usluge bilo kome.

2.8. Korišćenje usluga Provajdera je privilegija a ne pravo.

 1. Period trajanja ugovora i pružanje usluge

3.1. Period pružanja usluge bira Korisnik prilikom porudžbine ili izmenom iz Klijent-Panela. Korisnik može u bilo kom trenutku da raskine ugovor brišući uslugu iz Klijent-Panela. Promena perioda trajanja usluge biće potvrđena u računu, ali promena perioda ne može se vršiti dok postoje neplaćeni računi, u tom slučaju mora zatražiti od Provajdera da obriše neplaćene račune kako bi promenio period plaćanja i time generisao novi račun.

3.2. Provajder zadržava pravo da odbije brisanje predračuna iz bilo kog razloga.

3.3. Raskid ugovora u vezi domena je moguće međutim domen ostaje u statusu registracije do njegovog isteka čak i po raskidu ugovora ali korisnik brisanjem domena iz Klijent-Panela neće dobijati račune za produženje tog domena.

3.4. Svaka od ugovorenih strana će imati pravo da pošalje pisano obaveštenje o okončanju Ugovora emailom. Okončanje će imati momentalno dejstvo.

3.5. Provajder ima pravo da okonča uslugu sa momentalnm dejstvom, Provajder će imati pravo da prekine sa pružanjem usluge do okončanja istrage. Provajder takođe ima pravo da prekine uslugu kao razultat policijskog izveštaja, istrage, spora itd. vezano za uslugu, gde Provajder smatra da je to neophodno kako bi se sprečila kriminalne aktivnosti ili slične radnje koje mogu uticati na takve slučajeve. Provajder ima pravo da prekine uslugu ukoliko softver na nalogu korisnika je zastareo li sadrži sigurnosne propuste ili potencijalno opasan sadržaj (malver, virus, zaraženi fajl ili kod koji omogućava distribuciju virusa i slično).

3.6. Provajder nije u obavezi da pošalje obaveštenje na email o prekidu usluge iz navedenih stavki tačke 3.5 ovog ugovora. Ukoliko postoji dogovor između Provajdera i Korisnika da će Korisnik rešiti sve probleme na svom nalogu i u vezi Usluga koje koristi provajder može da aktivira ponovo uslugu.

3.7. Provajder može da prekine uslugu ukoliko Korisnik korišćenjem usluge krši bilo koji zakon Republike Srbije kao i zakone drugih zemalja, kao i ukoliko Provajder dobije prijavu (abuse email) od strane trećih lica za kršenje autorskih prava ili distribuciju zlonamernog softvera ili fišing.

3.8. Uptime koji Provajder garantuje je onaj koji garantuje i datacentar od koga iznajmljuje servere a to je 99,9% za godinu dana.

3.9. Provajder može da ukine ili privremeno obustavi uslugu ukoliko je sajt/sajtovi/nalog pod DDoS napadom ili drugim hakerskim napadom.

 1. Naknada za Uslugu

4.1. Aktivacija i Obnova Usluga: Naplata se vrši za aktivaciju hosting paketa i za njegovu obnovu. Aktivacija usluge podrazumeva jednokratnu naplatu za pokretanje usluga, a obnova usluge se naplaćuje po isteku prethodno aktiviranog perioda. Korišćenje hosting usluga tokom perioda za koji je usluga aktivirana je besplatno. Detalji o cenama aktivacije i obnove biće navedeni u predračunu koji korisnik prima prilikom porudžbine ili obnove usluge.

4.2. Plaćanje za uslugu se vrši najkasnije 30 dana od dana izdatog računa. Korisnik mora voditi računa da je nalog za plaćanje ispravno popunjen sa pozivom na broj kao i svrhom plaćanja kako bi se uplata mogla verifikovati.

4.4. Provajder će korisniku slati više predračuna o obnovi usluge koje ima automaizovanim sistemom na email adresu za plaćanje koji će svaki važiti 30 dana od isteka usluge. Korisnik mora izvršiti uplatu po poslednjem predračunu koji dobije.

4.5. Provajder će imati pravo da obustavi uslugu ukoliko Korisnik ne izvrši na vreme plaćanje po računu ili ukoliko uplatu nije pravilno popunio ili nije uplaćen pun iznos predračuna.

4.6. Promena iznosa usluge/predračuna/računa usluge može se desiti i u toku trajanja računa ukoliko je došlo do promena cena ili ukoliko je u trenutku kreiranja predračuna bila aktuelna neka promocija. Korisnik je dužan da se informiše da li je došlo do promene iznosa po poredračunu koji želi da plati neposredno pre uplate.

4.7. Provajder ukoliko prekine uslugu usled kršenja ugovora od strane Korisnika, korisnik ne može da traži refundaciju i sam Korisnik je odgovoran za svu nastalu štetu proisteklu kršenjem ugovora.

4.8. Usluga koja nije obnovljena biće isključena momentalno po isteku. Provajder će usluge web hostinga držati u statusu suspendovano još 30 dana u slučaju da korisnik želi da ipak nastavi sa korišenjem usluga. Provajder ne garantuje da će ovo uvek biti slučaj, jedini garantovani period jeste u trajanju usluge do njenog isteka. Nakon isteka usluge Provajder nema nikakvu obavezu za čuvanje fajlova.

4.9. Usluga rekativacija domena nakon isteka biće naknadno poslata korisiku ukoliko želi da izvrši rekativiranje domena nakon njegovog isteka.

 1. Prenos usluge

5.1. Korisnik može da prense uslugu na nekog drugog korisnika korišćenjem Klijent-Panela gde će po unetoj Email adresi kojoj želi da prenese uslugu taj nalog biti automatski kreiran i verifikacijoni email stići kod korisnika kome se usluga prenosi. Ukoliko korisnik kome se usluga prenosi prihvati uslugu klikom na verifikacioni link on postaje odgovoran za tu uslugu.

5.2. Prilikom prenosa, osoba kojoj se prenosi će imati uvid u email adresu koja vrši prenos.

 1. Obaveze Provajdera

6.1. Provajder zakupljuje servere za pružanje usluge web hostinga i VPS servera od drugih kompanija stim ne može biti odgovorna za bilo kakvu nastalu štetu koja se dogodi sa serverima i može da garantuje samo što joj kompanije od kojih zakupljuje servere garantuju.

6.2. Provajder koristi softver za administraciju i upravljenje uslugama web hostinga i ne može da garanuje ispravnost tog softvera i ne može da garantuje ništa više nego što autori tog softvera garantuju.

6.3. Provajder vrši usluge registracije domena u ime korisnika korišćenjem RNIDS-a i NameSilo kompanije i ne može da garantuje ništa više nego što oni garantuju svojim usluvima.

6.4. Provajder će pažljivo i trudiće se da obezbedi maksimalno funkcionisenje ulaganjem u dodatnu bezbednost, rađenjem redovnih ažuriranja i u komunikaciju sa autorima softvera kako bi preformanse servera bile na najvećem mogućem nivou.

6.5. U slučaju bilo kakvog problema servera klijent može u roku od 15 dana od trenutka problema sa serverom zatražiti izveštaj na godišnjem nivou koliko je bio prekid i ukoliko je bila dostupnost manja od garantovane time dobiti povraćaj novca za hosting uslugu po tablici datoj ispod

Dostupnost (Uptime) Umanjenje
Iznad garantovane dostupnosti 0%
Izmedju 99% i garantovane dostupnosti 10%
Izmedju 95% i 99% 50%
Ispod 95% 100%

6.6. Provajder će biti odgovoran isključivo za gubitak koji je posledica nemara Prvajdera osim u slučajevima namernog nemara, odgovornost za štetu će biti ograničen na direktan gubitak ukupnog iznosa koji odgovara iznosu naknade za tekući period pretplate. Provajder neće biti odgovoran za indirektan gubitak kao što je gubitak profita, gubitak u prodaji, gubitak informacija ili korumpiranje informacija usled hakovanja kompijuterskih resursa provajdera od strane neovlašćenih trećeg lica.

6.7. Provajder će čuvati podatke korisnika (uplatioca po računu i račune) i po isteku usluge, druge informacije biće automatski obrisane po brisanju usluge.

6.8. Provajder radi redovan backup na udaljenom serveru uz korišćenje specijalnozovanog softvera za kreiranje backup naloga u određenom vremenskom periodu. Provajder ne može da garantuje da će backup raditi ispravno niti može da garanuje za rad softvera ili servera jer nije autor ili vlasnik oba. Korisnik je isključivo odgovoran za kreiranje i obezbeđivanje rezernih kopija svog naloga kako bi bio siguran u slučaju bilo kakvog gubitka ili problema.

6.9. Provajder u toku trajanja usluge može da prekine pružanje Usluge ukoliko odluči da uslugu je potrebno ukinuti, Korisnik će biti blagovremeno obavešten u ovom slučaju i imaće dovoljno vremena da izvrši neophodne akcije pre njenog ukidanja. Ukidanjem ovakve vrste usluge ne predstavlja kršenje ugovora.

6.10. Provajder će štiti sve korisničke informacije u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka.

6.11. Provajder ima pravo da vrši proveru naloga Korisnika kako bi smanjaila rizik od sigurnosnih propusta kao i obezbedila pravilno funkcionisanje usluge. Takođe Provajder ima pravo na izmene na nalogu ukoliko smatra da će to poboljšati ili povećati bezbednost usluge.

6.12. Provajder ima pravo da izmeni karakteristike paketa (iskorišćenost CPU, RAM, EP, IO) u bilo kom trenutku bez prethodne najave i obaveštenja.

6.13. Provajder ne može da garantuje da će emailove koje on pošalje o računima ili bilo kakva obaveštenja korisnik dobiti putem emaila jer na dostupnost email servera i prijem emaila ne može da utiče samim tim ni da garantuje.

 1. Obaveze korisnika

7.1. Korisnik je odgovoran za sve informacije koje dostavi Provajderu prilikmo poručivanju usluge i u obavezi je da podaci budu tačni kao i da će koristiti usluge koje ne krše prava trećih lica ili bilo koji zakon koji se primenjuje u Srbiji kao i u drugim zemljama.

7.2. Korisnik se obavezuje da neće ni na koji način pokušati da pristupi informacijama i nalozima drugih korisnika i da neovlašćeno pristupa sistemima koji nisu u okviru njegovog naloga.

7.3. Korisnik je dužan da vrši redovnu kontrolu softvera koje postavlja na svom nalog kako bi sprečio bilo kakav zlonameran softver za širenje zlonamernog softvera, slanje spama ili bilo koja druga zloupotreba usluge koje koristi. Bilo kakva šteta nastala samom korisniku ili trećem licu zbog sadržaja na korisnikovom nalogu ili korišćenjem usluge lično Korisnik je odgovoran.

7.4. Korisnik je u obavezi da se sam informiše o isteku usluga i da vodi računa o njihovoj obnovi. Korisnik je isključivo odgovoran da ukoliko uplata ne bude verifikovana kroz 48h (osim u slučajevima kada su praznici i neradni dani) da dostavi dokaz o uplati na email adresu Provajdera sa zahtevom obnove uplaćene usluge.

7.5. Korisnik je saglasan sa svim obavezama i uslovima korišćenja RNIDS-a, ICANN, ICANN prava registranta, NameSilo, Hetzner kompanija, Dynadot. Provajder neće snosniti nikakvu odgovorst za bilo kakvo kršenje Korisnika ovih obaveza ili uslova korišćenja. Provajder nije u obavezi da prevodi uslove korišćenja ovih kompanija i softvera koje koristi za uslugu već Korisnik može da zatraži uslugu prevodioca u slučaju da uslovi korišćenja ne postoje na njegovom maternjem jeziku.

7.6. Korisnik je u obavezi da koristi usluge onako kako je namenio Provajder. To zapravo znači da pojedini paketi imaju ograničenja za softvere kao što je:
Start paket je namenjen isključivo za HTML/CSS sajtove.
Paket koji imaju ogranićenja po pianju baza, jedna baza može da se koristi isključivo za jedan sajt.

7.7. Korisnik se obavezuje da će koristit resurse hostinga/servera optimalno i racionalno. U slučaju da je veliko iskorišćenje CPU a da pritom ne ugrožava rad servera i drugih klijenata onda će dobiti email obaveštenje o iskorišćenju i da mora nešto da preduzme kako bi korigovao svoj sajt i ispravio nepravilnosti ili da pređe na drugu uslugu koja više ogovara njegovim zahtevima. CPU limit ne sme da dostigne 100% više od 24 puta za 24 sata. Prosečno zauzeće CPU ne sme biti veće od 50% za 24 sata.U slučaju ogromnog iskorišćenja CPU koje ugrožava rad servera ili drugh klijenata nalog biće suspendovan i klijent obavešten o tome.
7.8. U slučaju zlonamernog softvera virusa,malvera (ili bilo kog drugog softvera) korisnik će dobiti email da mu sajt ima propust i da mora da hitno reaguje i spreči dalju zloupotrebu.

7.9. Korisnik se obavezuje da će komunikaciju sa podrškom držati u tajnosti i da neće dostaviti na uvid trećem licu u skladu sa poverljivosti informacija. Svaka komunikacija se smatra poslovnom tajnom između Korisnika i Provajdera.

7.10. Korisnik je u obavezi da sa podrškom komunicira uz obostrano poštovanje.

7.11. Korisnik se obavezuje da će štiti ugled Provajdera.

7.12. Korisnik se obavezuje da neće koristiti usluge web hostinga i mail servera za slanje marketing/email obaveštenja/promocije i druge vrste masovnih slanje emailova. Email iste sadržine (većim od 80% iste sadržine) poslat na više od jedne email adrese smatra se kršenjem uslova korišćenja.

7.13. Korisnik je dužan da redovno ažurira svoje vlasničke podatke u klijent panelu kako bi bile istinite i u svakom trenutku ispravne.

 1. Izmena ugovora

8.1. Provajder ima pravo na dopune i izmene opštih usluva i odredbi koji će stupiti na snagu odmah po njihovom postavljanju. Korisnik ima pravo da se ne složi sa novim uslovima tako što će obrisati/ukinuti uslugu iz klijent panela.

8.2. Provajder će objaviti da postoje izmene na sajtu ili u samim uslovima korišćenja.

 1. Plaćanja i povraćaj novca

9.1. Povraćaj novca nije moguć. Svim klijentima Provajder omogućava besplatno korišćenje usluge web hostinga u trajanju od 7 dana kako bi se uverili u kvalitet naših usluga i njihovo testiranje. Povraćaj novca za ostale usluge nije moguće jer je Provajder u obavezi drugih kompanija kojima vrši uplate za njihovo korišćenje stoga nije moguć povraćaj novca.

9.2. Povraćaj novca za registraciju domena nije moguć ni u kom slučaju. Povraćaj novca za domene koji spadaju u premium domene nije moguć, Korisnik je u obavezi da proveri da li domen koji želi da registruje spada u Premium domen kontaktirajući podršku.

9.3. Kako Provajer pruža uslugu informacionog društva, te na izvršenu uslugu nije moguće izjaviti reklamaciju.

 1. Ostalo

10.1. Sve eventualne sporove Provajder i Korisnik mogu da reše dogovorom ukoliko to nije slučaj nadležan je sud u Nišu u skladu sa zakonom Republike Srbije.

10.2. U slučaju da Korisnik koji je poručio uslugu nema pristup svom klijent panelu moći će da zatraži promenu od Provajdera tako što će putem emaila dostaviti sliku lične karte ii drugi identifikacioni dokument na kome se vide podaci koji moraju da se podudaraju sa vlasničkim podacima u klijent panelu zajedno sa dokazom o poslednjoj uplati kao i zahtev da se usluga prebaci na željenu email adresu.

10.3. Podrška korisnika biće pružana putem LiveChat opcije gde Korisnik je dužan da dostavi PIN podrške koji se nalazi u klijent-panelu. Podrška putem Emaila biće pružana samo ukoliko klijent šalje upit sa email adrese sa kojom je poručio uslugu.

 1. Izjava o PDV-u

11.1. Prikazane cene su sa iskazanim PDV-om 20%

 1. Conversion Statement – Izjava o konverziji

12.1. ENGLISH: All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our web site.
SRPSKI: Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD). Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu. Hvala Vam na razumevanju.

Scroll to Top