Nivoi zaštite .RS domena

Za šta su bitni nivoi zaštite .RS domena?

Nivoi zaštite su dodatna sigurnost pored pristupa klijent panelu i samog bezbednog servera registranta. Oni pružaju visok stepen bezbednosti.
Ove bezbedonosne mere štite vaš domen dodatno od bilo kakve zlonamerne promene podataka.

Koji nivoi zaštite postoje?

 • Siguran
 • Secure Mod
 • Client Side Lock
 • Registry Lock

Siguran nivo

Siguran nivo zaštite pruža dovoljan nivo zaštite za većinu domena. Zaštita je bazirana na zaštiti samog ovlašćenog registra. Koliku zaštitu pruža ovlašćeni registar toliko je i bezbedan sam domen. Promena urađena iz klijent panela je automatska.

Secure Mod

Secure mod zaštita pruža veći novi zaštite gde svaku izmena na domenu (kao što je recimo promena nameservera) mora registrant da potvrdi po uputstvu iz emaila koju šalje RNIDS. Dok se ne izvrši ptovrda od strane registranta nova promena je obustavljena.

Client Side Lock

Client Side Lock je jako veliki nivo zaštite koji omogućava da se bilo kakva izmena šalje isključivo registru i da on tu izmenu uradi. Mi u ovom nivou zaštite nismo implementirali bilo kakvu automatsku izmenu, već se za promene na domenu (promena whois, promena nameservera…) se šalje email i onda po tom emailu se vrši tražena promena.

Registrant sa svog emaila šalje zahtev za promenu:

 • Naziv domena za koji se vrši izmena
 • Koju promenu želi (promena nameservera, sklanjenje i postavljanje whois zaštite, sklanjenje ove zaštite)

Aktiviranje ove zaštite:

Registrant iz klijent panela u opcijama željenog domena može da izabere ovu opciju gde po primeni odmah mu se šalje račun za uplatu. Nakon uplate dobiće potvrdu da je zaštita uključena i od tog trenutka svaka buduća izmena moraće na postupak objašnjen ranije.

Registry Lock

Ovo je najveći nivo zaštite koji omogućava RNIDS u svom sistemu. Odnosi se na zaključavanje domena kod njih.

Zahtevi za aktiviranje usluge se podnose posredstvom ovlašćenog registra i sadrže sledeće obavezne elemente:

 • Naziv domena za koji se aktivira usluga;
 • Naziv ili ime i prezime korisnika (registranta) naziva domena;
 • Podatke tri kontakt osobe koje su ovlašćene za davanje odobrenja u slučaju podnošenja zahteva za privremenu ili trajnu deaktivaciju usluge. Podaci moraju da sadrže ime i prezime osobe, adresu e-pošte i broj telefona.

Deaktiviranje usluge podrazumeva manuelnu proveru od strane RNIDS-a i obavlja se isključivo na osnovu pisanog zahteva registranta naziva domena, koji se podnosi posredstvom Ovlašćenog Registra i sadrži:

 • Nazive domena za koje je potrebno deaktivirati uslugu;
 • Vrstu deaktivacije koja se zahteva (privremena ili trajna);
 • Naziv ili ime i prezime i svojeručni ili elektronski potpis ovlašćenog lica ili registranta.

Procedura deaktiviranja se sastoji od dva nivoa provere zahteva:

 • Nakon podnošenja zahteva za „otključavanje“ domena, na adrese e-pošte kontakata navedenih prilikom aktiviranja usluge šalju se poruke sa zahtevom za potvrdu zahteva. Potrebno je da najmanje dva od tri delegirana kontakta daju saglasnost za „otključavanje“ domena.
 • RNIDS, nakon uspešno dobijenih saglasnosti iz prethodne faze, telefonskim putem kontaktira osobe koje su dale saglasnost, radi dodatne potvrde. Tek nakon dobijene telefonske potvrde tih kontakata, usluga biva deaktivirana.
Scroll to Top