Šta je VPS hosting?

Virtuelni server je način podele fizičkog servera na više virtuelnih servera gde svaki server pokrećei sopstveni operativni sistem i nezavisno od drugih može se resetovati, namenski podešavati, reinstalirati i sl. Praksa podele jednog servera na više virtuelnih jedinica odavno je kod mainframe računara ali je velika primena počela sa razvojem tehnologija za virtuelizaciju. Fizički, jedan server se standardno pokreće, nakon čega se pokreću svi VPS – virtuelni serveri u predefinisanom okruženju. Virtuelni serveri nemaju direktan pristup celokupnom hardveru, već se pokreću sa hard diska. Razlikuju se dve vrste virtuelizacije: hardverski i softverski zasnovane. Na osnovu softvera za virtuelizaciju okruženja, virtuelne mašine zahtevaju resurse glavnog čvora (node). Ova vrsta virtuelizacije ima mnoge prednosti u okruženju, jer ne zahteva obavezno resetovanje celog servera. Najzastupljenija okruženja za virtuelizaciju su: Xen, Virtuozzo i Open VZ. Hardverski bazirana virtuelizacija, kreira realne hardverske particije, gde naknadno nije moguće vršiti izmene bez resetovanja celog sistema.

Značaj VPS hostinga jeste u premošćavanju prednosti i mana u korišćenju shared i dedicated hostinga, pružajući softversku nezavisnost korisniku od drugih korisnika servera posredstvom mehanizma virtuelnog servera, a sa druge strane manje fizičkog servera u odnosu na skupa dedicated rešenja.

S obzirom da VPS pokreće kopiju sopstvenog operativnog sistema, korisnici imaju ulogu administratora koji može da instalira skoro svaki softver koji funkcioniše na operativnom sistemu. VPS najčešće ima zagarantovane hardverske resurse prvenstveno u delu procesora, memorije, i disk prostora.

Parallels Virtuozzo pruža zajednički sloj virtuelizacije koji dodeljuje resurse sistema preko virtuelnih servera nazvanih kontejneri. Rezultat je linearan, kreira se efikasan sloj virtuelizacije. Ovo se prevodi u viši odnos virtuelnih servera u odnosu na fizički server obezbeđujući dobre performanse za upravljanje virtuelnim okruženjem. Neke od tih prednosti su dinamička preraspodela resursa. Virtuozzo se instalira na već postojeći operativni sistem i uglavnom podržava hardver koji je podržan od strane operativnog sistema. Softverski dodaci imaju dugu listu hardverskih drajvera.

Virtuleni serveri idealno su rešenje za zahtevne web aplikacije, forume sa velikom posećenošću, e-commerce rešenja, kao i platforme za projektne potrebe u razvoju softvera.

Scroll to Top